Estratexia

Redondela 2020

A estratexia DUSI que se porá en marcha no termo municipal de Redondela terá como obxectivo xeral levar a cabo accións que a convertan nunha cidade amable, conectada e competitiva, co patrimonio ambiental, histórico e cultural como eixe vertebrador da actividade económica, tanto no propio modelo de desenvolvemento sustentable da cidade como no modelo de intervención do espazo público.

Os obxectivos estratéxicos e operativos da estratexia do municipio de Redondela son os seguintes:

Que persegue a estratexia Redondela 2020?

AUMENTAR O USO DAS TIC

Converter Redondela nun concello cun alto nivel de penetración e uso das TIC, a través do desenvolvemento de infraestruturas e a adquisición de competencias dixitais pola cidadanía.

RESPECTAR E PROTEXER O MEDIO NATURAL

Vertebrar o municipio ambientalmente, co impulso do papel de corredores ecolóxicos, ligados tamén ao patrimonio cultural.

MELLORAR O ATRACTIVO DA CIDADE

Xerar unha oferta económica competitiva e que axude na creación de emprego, baseada nos recursos endóxenos singulares do municipio, como os medioambientais, os históricos, os patrimoniais e os culturais.

Que actuacións se ten previsto implementar?

O Goberno municipal articulou unha serie de liñas de actuación para impulsar a implantación do uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), e a rehabilitación urbanística, económica e social do municipio.

ver liñas de actuación